Werkwijze van de stichting


Iedereen uit de doelgroep van het fonds kan schriftelijk een gemotiveerde aanvraag voor financiële steun (laten) indienen bij het fonds.
De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de Korenbloem door middel van het aanvraagformulier van de Korenbloem.
 
In de aanvraag wordt duidelijk vermeld:

  • Omschrijving van de zaak, het project en/of instelling waarvoor ondersteuning wordt gevraagd;
  • Een correcte begroting, onderbouwd met relevante (financiële) bijlagen;
  • De reden waarom ondersteuning wordt gevraagd;
  • Omschrijving waarom andere wettelijke mogelijkheden en/of voorzieningen geen mogelijkheden bieden;
  • Aard van de gevraagde voorziening.

Om een goed gegrond besluit op de aanvraag te kunnen nemen kan het nodig zijn dat het fonds een consulent van MEE vraagt om vooraf een advies uit te brengen.
De secretaris van De korenbloem stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de datum van behandeling van de aanvraag.
Binnen 4 weken na besluitvorming wordt betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van de genomen beslissing.
In geval van een afwijzing zal dit zorgvuldig worden beargumenteerd. Hierop is geen
beroep mogelijk.